:: HOME :: AKTUALNOŚCI :: OGŁOSZENIA :: FOTO GALERIA :: KONTAKT ::

 

   
   
Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego
Procedura korzystania z monitoringu wizyjnego
Procedura ewakuacji próbnej
Procedura monitorowania i kontroli realizacji podstawy programowej
Procedura realizacji godzin do dyspozycji dyrektora
Procedura dopuszczania podręczników i programów nauczania do użytku szkolnego
Procedura realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wf
Procedura przyznawania stypendium motywacyjnego
Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Procedura korzystania z telefonów komórkowych
Procedura realizacji zajęć wychowania fizycznego
Polityka bezpieczeństwa internetowego
Procedura odbioru dziecka ze szkoły
Procedura ujawniania cyberprzemocy
Procedura udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
Wewnętrzna polityka antymobbingowa
   
   
   
Statut szkoły
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin korzystania z szatni szkolnej
Regulamin korzystania z placu zabaw
Regulamin korzystania z terenu szkoły
Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów
Regulamin organizacji wycieczek szkolnych i załączniki
Regulamin korzystania z obiadów
Regulamin świetlicy
Regulamin dyżurów
   
   
   
Koncepcja Szkoły 2013-2017
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Program profilaktyki
Program Wychowawczy
Program pracy pedagoga szkolnego
Program doraźnego wspierania ucznia mającego trudności w nauce
Program wspierania uczniów uzdolnionych
Terminarz uroczystości szkolnych 2015/2016
Program wspierania rozwoju dziecka młodszego
Program pracy z uczniem zdolnym w klasach 0 - III
Program pracy z uczniem o specyficznych potrzebach w klasach 0-III
Zarządzenie w sprawie szczególnego motywowania uczniów nr 17/2014 z dnia 28 kwietnia 2014
Podanie o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną
Rezygnacja z uczęszczania na proponowane formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013 - 2018
Roczny plan rozwoju
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Strategia działań wychowawczych... wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem
   

 

 

 

 

 

 

copyright © 2013 ZS.Płociczno - Tartak, RL