Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich       w Płocicznie - Tartak

 

                                                         :: HOME :: AKTUALNOŚCI :: FOTO GALERIA :: KONTAKT ::

 

Do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są dzieci z klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku przyjęcia dziecka do świetlicy lub deklaracji chęci uczęszczania. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej. Kompletnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia można składać od 26.08.2020 roku  do 2.09.2020 r. do godz. 14.00. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje Dyrektor Szkoły.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym,
- dojeżdżające,
- dzieci wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- rodziców samotnie wychowujących dzieci,
- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,
- umieszczone w rodzinach zastępczych,
- z rodzin objętych nadzorem kuratora lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Godziny pracy pobytu dziecka w świetlicy szkolnej zostaną podane po zapoznaniu uczniów z planem lekcji oraz harmonogramem zajęć pozalekcyjnych. Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do dnia 3.09.2020 r.

Do pobrania:

   Wniosek przyjęcia do świetlicy

   Deklaracja chęci uczęszczania do świetlicy

   Diagnoza potrzeb świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL