Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

 

    PRAWO SZKOLNE

 
   
   
Statut 8- letniej szkoły podstawowej
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Program profilaktyczno-wychowawczy
Program wspierania rozwoju dziecka młodszego
Wewnętrzna polityka antymobbingowa
System pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspierania uczniów
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
Koncepcja Szkoły 2018-2023
Polityka bezpieczeństwa internetowego
Polityka bezpieczeństwa
Program doraźnego wspierania ucznia mającego trudności w nauce
Program pracy z uczniem o specyficznych potrzebach w klasach 0-III
Program wspierania uczniów uzdolnionych
Strategia działań wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
   
   
   
   
Regulamin ZFŚS
Regulamin BHP w szkole
Regulamin monitoringu wizyjnego
Regulamin dyżurów
Regulamin świetlicy
Regulamin korzystania z szatni szkolnej
Regulamin korzystania z terenu szkoły
Regulamin korzystania z placu zabaw
Regulamin wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych
Regulamin szczególnego motywowania uczniów
Regulamin organizacji wycieczek szkolnych z załącznikami
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin oceniania pracy nauczycieli
Regulamin korzystania z hali sportowej
Regulamin korzystania z siłowni
Regulamin naboru do świetlicy szkolnej
Regulamin nadzoru pedagogicznego
Regulamin pracy
Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie
Regulamin publikacji w BIP
Regulamin wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej 30tys
Regulamin wynagradzania pracowników
   
   
   
Procedura postępowania na okoliczność wypadku
Procedura uzyskania karty rowerowej
Procedura awansu zawodowego
Procedura ewakuacji próbnej
Procedury odbioru dzieci ze szkoły
Procedura wydawania duplikatu legitymacji uczniowskiej oraz duplikatu świadectwa szokolnego
Procedura określająca zasady dokonywania wpisów na świadectwie
Procedura realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru
Procedura dotycząca zwolnień z zajęć w-f
Procedura korzystania z monitoringu wizyjnego
Procedura korzystania z telefonów komórkowych
Procedura monitorowania i kontroli realizacji podstawy programowej
Procedura realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie
Procedura udzielania pomocy uczniom ofiarom przemocy domowej
Procedura ujawniania cyberprzemocy
Procedura wydawania posiłków w Punkcie Przedszkolnym-Oddziale Przedszkolnym
Procedura wydawania posiłków w szkole
Procedura wystawiania ocen w przypadku nieobecności nauczyciela
Procedura udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL