Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

 

    PRAWO SZKOLNE

 
   
   
Statut 8- letniej szkoły podstawowej
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Program profilaktyczno-wychowawczy
Program wspierania rozwoju dziecka młodszego
Wewnętrzna polityka antymobbingowa
System pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspierania uczniów
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
Koncepcja Szkoły 2018-2023
Polityka bezpieczeństwa internetowego
Polityka bezpieczeństwa
Program doraźnego wspierania ucznia mającego trudności w nauce
Program pracy z uczniem o specyficznych potrzebach w klasach 0-III
Program wspierania uczniów uzdolnionych
Strategia działań wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
   
   
   
   
Regulamin ZFŚS
Regulamin BHP w szkole
Regulamin monitoringu wizyjnego
Regulamin dyżurów
Regulamin świetlicy
Regulamin korzystania z szatni szkolnej
Regulamin korzystania z terenu szkoły
Regulamin korzystania z placu zabaw
Regulamin wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych
Regulamin szczególnego motywowania uczniów
Regulamin organizacji wycieczek szkolnych z załącznikami
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin oceniania pracy nauczycieli
Regulamin korzystania z hali sportowej
Regulamin korzystania z siłowni
Regulamin naboru do świetlicy szkolnej
Regulamin nadzoru pedagogicznego
Regulamin pracy
Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie
Regulamin publikacji w BIP
Regulamin wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej 30tys
Regulamin wynagradzania pracowników
   
   
   
Procedura awansu zawodowego
Procedura ewakuacji próbnej
Procedury odbioru dzieci ze szkoły
Procedura określająca zasady dokonywania wpisów na świadectwie
Procedura realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru
Procedura dotycząca zwolnień z zajęć w-f
Procedura korzystania z monitoringu wizyjnego
Procedura korzystania z telefonów komórkowych
Procedura monitorowania i kontroli realizacji podstawy programowej
Procedura realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie
Procedura udzielania pomocy uczniom ofiarom przemocy domowej
Procedura ujawniania cyberprzemocy
Procedura wydawania posiłków w Punkcie Przedszkolnym-Oddziale Przedszkolnym
Procedura wydawania posiłków w szkole
Procedura wystawiania ocen w przypadku nieobecności nauczyciela
Procedura udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL