:: HOME :: AKTUALNOŚCI :: OGŁOSZENIA :: FOTO GALERIA :: KONTAKT ::

 

                                    REKRUTACJA

Drodzy rodzice!

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych) i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki w zarządzeniu poniżej:

Zarządzenie nr 106/16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 29.01.2016 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki.

 
 

do Oddziału Przedszkolnego, Punktu Przedszkolnego

 Drodzy rodzice!

Przyjmowanie dzieci do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się zgodnie z rozdziałem 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli punkt przedszkolny, czy też oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami.

Ważne! Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego szkole podstawowej, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w danym punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Na wolne miejsca zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli liczba dzieci z terenu Gminy Suwałki przekracza liczbę wolnych miejsc w punktach przedszkolnych lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będą brane pod uwagę kryteria, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

1) wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci) ;
2) niepełnosprawność kandydata ;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata ;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata ;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą .

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu punkt przedszkolny lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie będą brane pod uwagę kryteria ustalone Uchwałą Nr XIII/115/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych dokumentów.

Kryteria rekrutacji do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017
http://www.gmina.suwalki.pl/files/Nr_XIII_115_15.pdf

 

 

 do I klasy Szkoły Podstawowej

Drodzy rodzice!

Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód odbywa się zgodnie z rozdziałem 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ). Zgodnie z ustawą w pierwszej kolejności przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XIII/116/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r.

Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017
http://gmina.suwalki.pl/files/Nr_XIII_116_15.pdf

 

 

 do I klasy Gimnazjum

                                                                        Drodzy rodzice!

Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którego ustalono obwód odbywa się zgodnie z rozdziałem 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ). Zgodnie z ustawą w pierwszej kolejności przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. Złożenie zgłoszenia rodziców dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły powinno nastąpić od 14.03.2016 do 22.04.2016 r. do godz. 15:00. Rodzice kandydatów spoza obwodu składają wniosek o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej publicznego gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XIII/117/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 r.

Kryteria rekrutacji do klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017
http://www.gmina.suwalki.pl/files/Nr_XIII_117_15.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © 2013 ZS.Płociczno - Tartak, RL