:: HOME :: AKTUALNOŚCI :: OGŁOSZENIA :: FOTO GALERIA :: KONTAKT ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzian Trzecioklasisty


Test kompetencji trzecioklasisty, przygotowuje Instytut Badań Edukacyjnych. Test składa się z jednego, dwóch albo nawet trzech arkuszy - języka polskiego, matematyki i przyrody.
Pierwsza z nich sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia własnego tekstu. Część matematyczna obejmuje podstawowe zagadnienia geometryczne, a także wymaga rozwiązania prostych zadań rachunkowych. Część przyrodnicza sprawdza wiedzę badawczą o świecie. W testach mogą pojawić się również zadania specjalne, które sprawdzą, jak dzieci radzą sobie w różnych sytuacjach.

Wynik sprawdzianu trzecioklasisty

Badanie umiejętności polonistycznych

Rok

Liczba uczniów piszących

 

szkoła

województwo

kraj

2015

17

Wnioskowanie

89,4%

84,0%

82,2%

Wyszukiwanie informacji

62,4%

71,1%

68,1%

Tworzenie wypowiedzi

80,4%

64,9%

60,4%

Umiejętności uczniów globalnie

78,0%

71,6%

68,2%

2016

 

12

Wyszukiwanie informacji i wnioskowanie

74%

63,0%

60%

Analiza i interpretacja tekstów kultury – świadomość językowa i estetyczna

86%

74%

73%

Umiejętności uczniów globalnie

78,0%

67%

64%

Badanie umiejętności matematycznych

Rok

Liczba uczniów piszących

 

szkoła

województwo

kraj

2015

17

Sprawność rachunkowa

75,0%

65,9%

62,5%

Rozwiązywanie zadań tekstowych

58,8%

65,9%

62,2%

Rozważanie możliwości

64,7%

67,6%

63,6%

Dostrzeganie zależności

52,9%

64,2 %

60,7%

Wyobraźnia geometryczna

51,0%

59,2%

5654,4%

Intuicje geometryczne

48,5%

57,4%

52,5%

Obliczenia w geometrii

55,9%

62,6%

58,3%

Umiejętności uczniów globalnie

59,9%

63,4%

59,4%

2016

12

Sprawność rachunkowa

76,0%

75%

72%

Rozwiązywanie zadań tekstowych

82%

66%

61%

Wyobraźnia geometryczna

72%

56%

52%

Rozumowanie w arytmetyce

78%

68%

63%

Umiejętności uczniów globalnie

77%

68%

64%

Badanie umiejętności przyrodniczych

Rok

Liczba uczniów piszących

 

szkoła

województwo

kraj

2016

12

Rozumienie i korzystanie z metody badawczej

75%

49%

45%

Posługiwanie się warsztatem badacza

88%

73%

70%

Błędne przekonania

63%

44%

39%

Wykorzystanie wiadomości i zastosowanie umiejętności przedmiotowych

78,0%

71,6%

68,2%

Umiejętności uczniów globalnie

77,0%

60%

57%


 

Wynik sprawdzianu trzecioklasisty

Badanie umiejętności matematycznych

Rok

Liczba uczniów piszących

 

szkoła

województwo

kraj

2014

12

Sprawność rachunkowa

78,8%

60,2 %

56,7%

Rozwiązywanie zadań tekstowych

68,6%

59,1%

56,2%

Umiejętności uczniów globalnie

70,8%

59,3%

56,3%

2013

9

Sprawność rachunkowa

93,8%

71,2%

68,1%

Rozwiązywanie zadań tekstowych

78,1%

53,2%

56,1%

Umiejętności uczniów globalnie

86,1%

61,5%

59,0%

 

Diagnoza umiejętności piątoklasistów

Diagnoza umiejętności piątoklasistów to badanie kompetencji uczniów klas V. Sprawdziany kompetencji z języka polskiego, przyrody i matematyki przygotowuje Instytut Badań Edukacyjnych.

Wynik badania umiejętności matematycznych

Rok

Liczba uczniów piszących

 

szkoła

województwo

kraj

2015

9

Sprawność rachunkowa

37,0%

52,1 %

51,4%

Modelowanie matematyczne

66,7%

56,4%

55,9%

Rozumowanie i tworzenie strategii

51,1%

43,6%

43,1%

Umiejętności uczniów globalnie

53,1%

48,6%

48,0%

2016

10

Rozumowanie i tworzenie strategii w geometrii

45%

44%

40%

Rozumowanie i tworzenie strategii w arytmetyce

65%

58%

57%

Wykorzystanie i tworzenie informacji

53%

55%

53%

Umiejętności uczniów globalnie

54,3%

53%

51%

Wynik badania umiejętności polonistycznych

Rok

Liczba uczniów piszących

 

szkoła

województwo

kraj

2015

9

Rozumienie tekstu literackiego

49,2%

59,3 %

58,5%

Rozumienie tekstu nieliterackiego

42,2%

60,0%

58,9%

Pisanie

47,9%

45,6%

43,3%

Umiejętności uczniów globalnie

47,1%

50,0%

50,7%

2016

10

Rozumienie tekstu literackiego

72%

60%

59%

Rozumienie tekstu nieliterackiego

78%

68%

65%

Pisanie

60%

56%

54%

Umiejętności uczniów globalnie

70%

61%

60%

Wynik badania umiejętności przyrodniczych

Rok

Liczba uczniów piszących

 

szkoła

województwo

kraj

2016

10

Rozumienie i korzystanie z metody badawczej

34%

40 %

37%

Posługiwanie się warsztatem badacza

33%

42%

37%

Błędne przekonania

65%

51%

49%

Wykorzystanie wiadomości i zastosowanie umiejętności przedmiotowych

59%

66%

64%

Umiejętności uczniów globalnie

46%

52%

49%

 

 

SPRAWDZIAN

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można nie zdać. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.
Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
Wynik sprawdzianu jest przedstawiany skalą staninową, która odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia czy szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.

Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

  Nazwa stanina

przedziały wyników
wyrażone w %

 procent wyników
zawarty w  przedziale

 1- najniższy 

 poniżej 4

   4 

 2- bardzo niski 

   4-10

   7 

 3- niski

 11-22

 12

 4- niżej średni

 23-39

 17

 5- średni

 40-59

 20

 6- wyżej średni

 60-76

 17

 7- wysoki

 77-88

 12

 8- bardzo wysoki

 89-95

   7

 9- najwyższy

 powyżej 95

  4

            Od 2015 roku sprawdzian składa się z dwóch części:
część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,
część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Wynik sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej z języka polskiego

Rok

Liczba uczniów piszących

Wynik najwyższy

Wynik najniższy

Średni wynik

Stanin wyniku

Opis wyniku

2015

10

 100% 

76%

86%

9

najwyższy

2016

10

85%

40%

68%

6

wyżej średni

 

Wynik sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej z matematyki
 

Rok

Liczba uczniów piszących

Wynik najwyższy

Wynik najniższy

Średni wynik

Stanin wyniku

Opis wyniku

2015

10

100% 

76% 

84%

9

najwyższy

2016

10

95%

25%

64%

6

wyżej średni

 

Wynik sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej z języka angielskiego
 

Rok

Liczba uczniów piszących

Wynik najwyższy

Wynik najniższy

Średni wynik

Stanin wyniku

Opis wyniku

2015

10

95% 

75% 

 88%

8

bardzo wysoki

2016

10

98%

43%

78%

7

wysoki

 

 Wynik sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej
wyrażony ogólną ilością punktów (maksymalna ilość punktów 40)
 

Rok

Liczba uczniów piszących

Wynik najwyższy

Wynik najniższy

Średni wynik

Stanin wyniku

Opis wyniku

2014

12

36

13

24,8

5

średni

2013

18

37

10

26,6

7

wysoki

2012

11

38

18

26,1

8

bardzo wysoki

2011

11

35

13

25,7

6

wyżej średni

2010

10

35

12

23,3

5

średni

2009

15

32

11

17,13

2

bardzo niski

2008

17

 

 

24,3

4

niżej średni

2007

11

 

 

32,4

9

najwyższy

2006

 

 

 

 

5

średni

2005

 

 

 

 

6

wyżej średni

2004

 

 

 

 

6

wyżej średni

2003

 

 

 

 

4

niżej średni

 

Egzamin Gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Jeżeli jakiś uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

Wynik egzaminu uzyskany na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

 

 

Wynik egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum

wyrażony ogólną ilością punktów (maksymalna ilość punktów 40)

 

Część humanistyczna

Rok

Liczba piszących

Język polski

Stanin wyniku

Opis wyniku

Historia i wiedza o społeczeństwie

Stanin wyniku

Opis wyniku

2012

12

71,9 %

7

wysoki

61,1

5

średni

2013

11

48,3%

2

bardzo niski

51,8%

3

niski

2014

7

65,6 %

5

średni

53,5 %

3

niski

2015

9

70%

8

bardzo wysoki

70%

7

wysoki

2016

19

70%

6

wyżej średni

56%

6

średni

 

Część matematyczno - przyrodnicza

Rok

Liczba piszących

Matematyka

Stanin wyniku

Opis wyniku

Przedmioty przyrodnicze

Stanin wyniku

Opis wyniku

2012

12

49,2

6

wyżej średni

53,5

7

wysoki

2013

11

37%

3

niski

50%

3

niski

2014

7

35,7 %

3

niski

50,6 %

5

średni

2015

9

51%

6

wyżej średni

56%

7

wysoki

2016

19

49%

6

wyżej średni

54%

6

wyżej średni

 

Język angielski

Rok

Liczba piszących

Poziom podstawowy

Stanin wyniku

Opis wyniku

Liczba piszących

Poziom rozszerzony

Stanin wyniku

Opis wyniku

2012

6

72,9

7

wysoki

6

57,1

 

 

2013

6

54,2

4

niżej średni

5

29,0

 

 

2014

0

0

0

 

0

0

 

 

2015

9

76%

7

wysoki

9

53%

 

 

2016

9

79%

7

wysoki

9

71%

 

 

 

Język niemiecki

Rok

Liczba piszących

Poziom podstawowy

Stanin wyniku

Opis wyniku

Poziom rozszerzony

Stanin wyniku

Opis wyniku

2012

6

55,8

5

średni

0

 

 

2013

5

42,5

3

niski

0

 

 

2014

7

52,5%

5

średni

0

 

 

2015

0

0

 

 

0

 

 

2016

10

53%

5

średni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © 2013 ZS.Płociczno - Tartak, RL